ecm logo

Modlitebné predmety jún / červen 2018

3. – 9. 6.

SeS3 – služba ženám v ECM na Slovensku
Ďakujeme nášmu Pánovi za mnohé možnosti v uplynulom roku, keď sme sa ako sestry mohli stretnúť v našich zboroch, modliť sa za seba navzájom, ako aj za naše rodiny a neveriace kamarátky.
Prosíme, modlite sa s nami za mnoho ovocia v tomto roku. Chceme naďalej vytvárať príležitosti k pozývaniu našich priateliek, sestier a dcér nielen k rozhovorom a Písmu, ale aj k spoločnej službe v našich obciach a mestách. Všade okolo nás sú ľudia v núdzi, opustení alebo trpiaci, ktorým môžeme spolu ako ženy prejaviť Božie milosrdenstvo a bezpodmienečnú lásku.
Modlíme sa aj za príležitosť stretnúť sa spolu na úrovni celej oblasti a načerpať silu, nádej a radosť.
Myslite aj na najbližšie sesterské konferencie:
5. – 10. jún, európska konferencia v Belfaste, Severné Irsko.
13. – 16. august, konferencia žien vo Vojvodine, Srbsko.
Nech je sláva Pánova zjavná cez našu službu!
Ďakujeme, že nás budete niesť vo svojich modlitbách!


Gabriella Kopas
Vedúca práce žien v SO

Ženy v České oblasti
Modlíme se:
- za naše rodiny, především za nevěřící partnery
- aby celé rodiny patřily Pánu
- za nevěřící děti a vnoučata, za ty kteří od Pána odešly a jdou si vlastní cestou
- za ty, kteří opustili naše společenství
- za nemocné
- abychom jako ženy byly světlem a solí především v rodině našim nejbližším
- abychom jako ženy obstály v roli partnerek a matek
Hledáme před Pánem, jak si nás chce použít, jakou roli mají mít ženy v církvi.


Jolana Kružíková
Koordinátorka pro práci sester v České oblasti

10. – 16. 6.

Modlitebné predmety za mužov

- Nech Boh žehná mužov v ich úlohe hlavy rodiny, aby ju vedeli viesť v Božej múdrosti.
- Nech miluju svoje manželky ako Kristus miluje svoju cirkev.
- Modlime sa za mužov, ktorí strádajú vo svojich manželstvách.
- Muži v našich zboroch potrebujú poznať svoje poslanie od Boha.
- Modlime sa, aby boli vzormi vo svojich rodinách a pre svoje deti.
- Modlime sa za mladých, dospievajúcich mužov, aby vedeli odolávať pokušeniam, ktoré ich môžu odviesť od Božej cesty.

Pavol Absolon
Oblastný vedúci laikov

Modlíme se aby muži (i metodisti )
- se nebáli být muži a měli odvahu se k věcem kolem sebe postavit čelem
- měli dostatek času (tzn. udělali si ho) na setkávání se na modlitbách a povzbuzovali se na cestě za Kristem
- dobře vedli své rodiny a nenechali si vzít autoritu, která jim náleží v Kristu
- dorůstali do plnosti v Kristu a stali se jeho následovníky
- nechali se použít pro povolání kazatelů , pastýřů a učitelů, pokud je k tomu Bůh volá
- uměli samostatně a zodpovědně plnit svou roli jako synové, manželé a otcové
- nechali se vést ke křesťanské odpovědnosti ve všech životních oblastech
- nechali se použít ke svědectví a službě ve všech oblastech veřejného života a ve světě
- používali svá osobní obdarování a pracovní schopnosti ve své službě Kristu a v církvi včetně pomoci při opatřování prostředků potřebných k jejich uskutečňování.
Pro muže svobodné:
- aby mohli ve správný čas najít vhodnou ženu, která jim bude pomocí
- ti, kdo chtějí zůstat svobodní, aby byli připraveni sloužit Kristu podle svých schopností a naplnit své povolání v něm

Petr Konopík
Oblastní vedoucí laiků

17. – 23. 6.

Práca so seniormi

Ďakujme Bohu za všetkých seniorov, starších bratov a sestry v našich zboroch, ktorí trvajú vo viere. Ďakujme za to, že sa každý deň zobudíme do nového dňa. Modlime sa o to, aby mali seniori túžbu stretávať sa. Modlime sa, aby sa seniori usilovali o to, aby boli hotoví odísť z tejto časnosti do večnosti.
29. 6. – 3. 7. 2018 znovu organizujeme Letný pobyt stanovákov v Tatrách, v Račkovej doline. Ďakujme Bohu, že na pobyt už nechodia len seniori, ale aj mladí a rodiny s deťmi, že sa túžia stretávať so seniormi a potom sú povzbudení z ich svedectiev. Starší sú zase radi, že prichádzajú aj mladí, spievajú a takto môžu byť generácie spolu. Ďakujme Bohu za to, že ešte môžeme tento tábor organizovať a za ochotných ľudí, ktorí mi pomáhajú.
Mojou túžbou je, aby aj z českej oblasti niekto na pobyt prišiel a aby sme boli aj takto spojení.
Michal Tagaj

Prosíme o modlitby za tradiční kurs pro seniory na Poušti pod vedením faráře Pavla Hradského (20. – 30. 6.), za dobrý zdravotní stav účastníků a také dalších seniorů v české oblasti. Ať máme dostatek sil si vzájemně pomáhat.
Potřebujeme tvou pomoc, Bože, tvé ujištění, že nás máš rád, i když je to s námi těžké. Špatně chodíme, slyšíme, vidíme, zapomínáme; na všechno potřebujeme delší čas. Děkujeme, že obnovuješ naši mysl a naše srdce. Dej, abychom nezapomínali, že jsme zde na zemi pouhými poutníky, abychom byli za všechno vděčni, žili zde jako hosté a těšili se na domov, který pro nás připravuješ.
Bronislava Jindrová a Helena Dekastelová

24. – 30. 6.

Prázdniny ve Slovenské a České oblasti

- Modleme se za to, aby prázdniny byly dobou skutečného odpočinku pro všechny, kdo se vypraví na dovolenou. Prosme, aby Pán utužil rodiny, zpevnil manželství a dovolil obnovit vztahy mězi dětmi a rodiči.
- Modleme se za ochranu před úrazy, nemocemi a zlými lidmi.
- Prosme za všechny vzdělávací pobyty, které pořádají církve. Ať tam vládne Boží moudrost a Duch svatý, ať se věřící budují jako dospělí a zdraví lidé, ať se učí čelit strachu a podezírání.
- Modleme se za sportovní a rekreační pobyty, za dětské i mládežnické tábory. Prosme o to, aby byly místem, které probudí v dětech a mladých lidech duchovní zvědavost, ať se ptají a jsou motivováni k tomu, hledat odpovědi u Hospodina.
- Modleme se za misijní akce všeho druhu – kéž nejen probudí zájem u neprobuzených, ale jsou i místem osobního obrácení a přijetí Krista.
- Modleme se za rodinné pobyty, ať na nich mohou rodiny prožít skutečnost sounáležitosti k rodině Boží.
- Prosme za všechny misionáře, za ty, kdo budou cestovat do zahraničí s cílem sloužit. Ať jsou Bohem chráněni a vedeni k opravdové službě posvěcené Duchem.
- Prosme za naši zem, za dostatek vláhy, za dobrou úrodu, za práci zemědělců a všech, kdo se starají o naši obživu.
- Prosme za učitele, aby si odpočinuli, aby nalezli novou motivaci ke své práci.
- Prosme za kazatele, aby nalezli ticho a klid, chvíli usebrání a možnost být jen s Pánem. Prosme za kazatelské rodiny.
- Modleme se za jednotu církve, za všechny ekumenické akce a za jakákoli setkávání křesťanů z různých církví.
- Modleme se za novou vládu v Česku, za ochranu svobody a demokracie.
- Prosme za ukončení válek v Sýrii a na Ukrajině.


Petr Vaďura

­