Věříme, že křesťanská jednota je založena na teologickém poznání, že jsme se vírou stali údy jednoho Kristova těla. Křesťanská jednota není jednou z možností; je to dar, který je třeba přijmout a žít. Jako metodisté reagujeme na teologické, biblické a praktické poslání usilovat o jednotu křesťanů tím, že tak činíme na místní, národní a celosvětové rovině. Mnohými způsoby se snažíme vzájemným uznáním církví, členů a služebníků dojít k společnému slavení svaté večeře Páně se všemi údy Božího lidu. I když víme, že věrnost vlastní církvi je vždy podřazena životu v církvi Ježíše Krista, srdečně se radujeme z bohaté zkušenosti odpovědných představitelů naší Evangelické církve metodistické, jak se projevuje v radách a konzultacích, ve dvoustranných a vícestranných rozhovorech i jiných formách ekumenického setkávání, které přispívají k ozdravění církví a národů. Vidíme, jak Duch svatý působí tím, že mezi námi činí jednotu viditelnější. Jako lidé, kteří jsme na této planetě odkázáni jeden na druhého, vidíme nutnost pohledět na své vlastní dědictví sebekriticky a pečlivě hodnotit jiné tradice. Při těchto setkáních není naším cílem redukovat naukové rozdíly na nejmenšího společného náboženského jmenovatele, nýbrž povýšit všechny tyto vztahy na nejvyšší možnou rovinu lidského společenství a chápání. S Boží pomocí společně usilujeme o spásu, zdraví a pokoj všech lidí. V uctivých rozhovorech a praktické spolupráci vyznáváme svou víru v Ježíše Krista a snažíme se jasně ukázat, že Ježíš Kristus je životem a nadějí světa.

Evangelická církev metodistická v České republice je

­