Věříme, že skrze svátosti v nás Bůh koná neviditelné dílo a nejen obživuje, nýbrž také posiluje a utvrzuje naši víru. Svátosti nejsou jen pouhými znaky nebo symboly křesťanského vyznání, nýbrž jsou viditelnými znameními neviditelné Boží milosti a dobré vůle k nám. Skrze svátosti Bůh odhaluje a zjevuje skutečnosti, které nejsou uchopitelné pouze rozumem. Svátosti byly ustaveny Kristem a darovány církvi. Jako svátosti uznáváme křest a večeři Páně.

Křest

Křest je znamením přerodu neboli znovuzrození. Není jen viditelným vyznáním nebo označením křesťanů. Ve křtu nám Bůh udílí novou, křesťanskou identitu a poslání. Křtem svatým jsme začleněni do všeobecné církve, jež je tělem Kristovým, a zároveň do konkrétního místního sboru. Protože nás křest uvádí do celé Kristovy církve, ne pouze do církevní denominace, uznává Evangelická církev metodistická každý křesťanský (trojiční) křest. ECM pohlíží na křest jako na svátost, která křesťany spojuje. Z tohoto důvodu ECM odmítá tzv. překřtívání. Metodisté mohou křtít kterýmkoli ze způsobů, kterých křesťané užívají. Křtěnci či jejich rodiče mohou tedy zvolit pokropení, polití či ponoření. Evangelická církev metodistická křtí nemluvňata i dospělé.

Křest dětí

Věříme, že děti stojí pod Kristovou smírčí obětí a jako dědici Božího království mohou přijmout křest. Za děti věřících rodičů církev přebírá křtem zvláštní odpovědnost. Mají být vychovávány a vedeny k tomu, aby osobně přijaly Krista a potvrdily svůj křest vyznáním víry. Rodiče, kteří si přejí, aby jejich dítě bylo pokřtěno, musí být vyznávajícími členy církve. V některých případech to může být pouze jeden z rodičů. Křtu předchází vyučování základů křesťanské víry, při němž jsou rodiče poučeni o významu a průběhu křestního aktu. Nemohou-li rodiče s dobrým svědomím složit křestní sliby, má být křest odložen. Je vhodné, aby byli určeni dva křestní svědkové (kmotři), kteří mají rodičům pomáhat při plnění jejich křestních slibů. Jednoho ze svědků si zvolí rodiče (kmotra/u), druhého zvolí farář ze členů sboru. Křestní svědkové spojují rodinu se sborem a mají trvale připomínat rodičům povinnost křesťanské výchovy dítěte. Mají se také za pokřtěné dítě pravidelně modlit.

Křest dospělých

Křtu musí předcházet vyučování základů křesťanské víry, při němž je katechumen (žadatel o křest) poučen o významu a průběhu křestního aktu. Pokud nemůže katechumen s dobrým svědomím složit křestní sliby, má být křest odložen. Je vhodné, aby byli určeni dva křestní svědkové (kmotři), kteří stojí při křtu vedle křtěnce. Svědkové mu mají pomáhat při plnění jeho křestních slibů. Jednoho ze svědků si zvolí křtěnec (kmotra/u), druhého zvolí farář ze členů sboru. Křestní svědkové spojují křtěnce se sborem a mají křtěnci trvale připomínat Boží milost. Mají se také za křtěnce pravidelně modlit.

Večeře Páně

Večeře Páně je svátostí našeho vykoupení, připomínkou Kristova utrpení a jeho smrti a znamením lásky a spojení křesťanů s Kristem a mezi sebou navzájem. Věříme v reálnou, osobní a živou přítomnost Krista ve svaté večeři Páně. Kristova přítomnost je reálná, ale zároveň zůstává tajemstvím.

Kdo je pozván

Vzkříšený a přítomný Kristus zve ke svému stolu všechny hříšníky, kteří litují svých hříchů, touží po Bohu a jeho lásce a přijímají Boží odpuštění a uzdravení. Ve sborech Evangelické církve metodistické jsou pozváni ke stolu Páně všichni pokřtění křesťané bez ohledu na denominační příslušnost.

Eucharistická modlitba

Nedílnou součástí večeře Páně je eucharistická modlitba. Eucharistická modlitba je děkovnou modlitbou celého shromáždění. Vede ji duchovní, který předsedá celému eucharistickému shromáždění. Modlitba je koncipovaná trojičně, po úvodu nastupuje dialog a pak modlitba chvály, ve které lid děkuje za Boží dílo spásy v dějinách – od stvoření, přes spásu v Ježíši Kristu a dílo Ducha svatého. Modlitba vrcholí chválou Trojjediného Boha. Je naší odpovědí na Boží zjevení a Boží skutky spásy, konečné Boží vítězství nad silami hříchu a smrti. 

Poslání sloužit světu

Jako křesťané, společenství církve, jsme ve svátosti posláni být světu tělem Kristovým. Naše slavení svaté večeře Páně pokračuje tím, že jdeme do světa podílet se na Kristově službě uzdravování, odpuštění, smíření a pokračování spravedlnosti a pokoje. Skrze naši službu se uskutečňuje Boží království v našem světě. Svátostná Kristova přítomnost se tak od stolu Páně rozlévá do světa. ("Bože, Otče všemohoucí, sešli svého svatého Ducha na nás a na tyto dary chleba a vína. Učiň, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána, Ježíše Krista, abychom vykoupeni Kristovou krví mohli být světu tělem Kristovým. Svým Duchem nás sjednoť s Kristem a spolu navzájem a ve službě celému světu, než přijde Kristus ve slávě a budeme jíst a pít na jeho hostině v království nebeském." Závěr modlitby nad dary - epikléze)

 

­