Modlitby za církev – modlitební štafeta

První neděle         Farnost

26. 09.           Jihlava

03. 10.           Strašnice

10. 10.           Partizánske

17. 10.           Litoměřice

24. 10.           Protivín

31. 10.           Praha 2

07. 11.           Jihlava

14. 11.           Brno

21. 11.           Maranatha

28. 11.           Lochotín

05. 12.           Bratislava – Staré Mesto

12. 12.           Mikulov

 

3. – 9. 10.

Partizánske

Ďakujeme

 • Hospodinovi za Jeho lásku, ochranu a vedenie, ktoré máme v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi,

 • za všetkých, ktorí sú ochotní nasledovať Pána Ježiša Krista a slúžiť Mu i v týchto časoch.

Prosíme

 • za zdravie našich členov, zvlášť za sestru Svetlanku,

 • za ochotu k osobnej obetavosti každého člena nášho zboru,

 • o smelosť hovoriť o Pánovi Ježišovi i medzi neveriacimi.

Štefánia Sklenarová

Vzdělávání

Naše modlitby za oblast vzdělávání mohou obsahovat prosby za:

 • nové uchazeče o studium teologie a službu duchovního

 • studenty teologie v denním i distančním studiu (při zaměstnání)

 • nové uchazeče o službu v diakonii naší církve, směřování k ordinaci na diakona

 • jednotlivé vzdělávací moduly pro laiky a laické kazatele a širší zájemce i mimo církev (moduly A, B a nově i D)

 • nové uchazeče o službu laických kazatelů a posilování stávajících laických kazatelů

 • vyučující a přednášející v jednotlivých modulech a za inspirativní externisty

 • přípravu vzdělávání pro vedoucí dětí a nedělních škol

 • Institut vzdělávání – inspirace k dobrým a inovativním studijním programům a seminářům

 • zavádění supervize pro duchovní v církvi a její efektivní využití

Filip Gärtner

10. – 16. 10.

Dolný Kubín

Prosíme o modlitby za nových ľudí, aby prichadzali.

Zuzana Hippová

Mikulov

Modlíme se za nemocné z naší farnosti. Kéž je Pán posílí a zachová jejich víru. Kéž mohou hmatatelně zakoušet Boží blízkost.

Modlíme se za moudrost, jak naložit se sbírkou na krupobití/tornádo. Kéž poslouží potřebným k obnovení jejich naděje a chvále Boží.

Modlíme se za mládež a dorost, která hledá svoji „tvář“. Je nás málo, mnozí studují daleko… Kéž nás Pán spojí dohromady i v lásce k němu ve společné službě.

Modlíme se za probuzení nových služebníků – zejména mužů.

Ctirad Hrubý

17. – 23. 10.

Sereď

Prosíme o modlitby za návrat strednej a mladej generácie do zboru a za nových ľudí, aby prišli.

Patrik Hipp

Plzeň 1 – Lochotín

Modlíme se za:

 • zájem o kurz základů křesťanství "Pozvání k naději" a užitek účastníků;

 • rozšíření nabídky sborové Školičky (rozpoznání Boží vůle a případné dobré načasování);

 • znovurozběhnutí Dětských venkovních klubů - misie mezi dětmi na sídlišti (potřeba dalších spolupracovníků);

 • inspirace pro  další setkání a akce mládeže (rozšíření týmu vedoucích - "mladšovstvo");

 • budování vztahů ve sboru a povzbuzení účasti vzdálených;

 • povzbuzení ke vstupu do sborových služeb pro nové služebníky;

 • začlenění dalších členů do stávajících skupinek a vznik nových;

 • realizace sociálního bydlení pod záštitou sboru pro znevýhodněné členy bez domova;

 • požehnání pro výjezdní staršovstvo 8.-9.10. s cílem hledání efektivnější práce.

Horšovský Týn

 • obnovení rytmu bohoslužeb a setkání sboru;

 • rozpoznání Boží vůle v misijním působení a ve spolupráci v rámci farnosti.

Pavel Kuchynka

24. – 30. 10.

Slavkovce

Prosíme o modlitby

 • za manžela kazateľky, ktorý má vážne zdravotné problémy,

 • za hudobníka zo zboru, ktorý sa nechal stiahnuť kamarátmi späť do hriechu, prosíme Ježiša, aby ho oslobodil od týchto vecí,

 • za duchovnú obnovu zboru.

Jarmila Nagyová

Státní svátek 28. října

Hospodine, tvoji vyznavači k tobě vždy volali, když jim vládli svévolníci. I my se k tobě obracíme s důvěrou, že nás vyslyšíš v naší úzkosti. Obáváme se vlády lidí, kteří myslí jen na sebe a své zájmy, nerespektují zákony, pošlapávají spravedlnost, jsou falešní a prolhaní. Jak můžeme pod jejich vládou žít? Jak máme vychovávat děti, podnikat, stavět domy, chodit do školy, prožívat poklidné stáří? Tobě svěřujeme naše bolesti a strachy. Jen ty nás můžeš ochránit před vládou falešných a amorálních lidí. Ba co víc – můžeš do postavení těch, kdo mají moc, postavit lidi mravně pevné, poctivé a spravedlivé. Už jsi to tolikrát udělal. Udělej to i tentokrát. Prosíme o moudrost pro ty v moci postavené, kteří o ni stojí, o kázeň pro ty, kdo se moudrosti vysmívají. Nejvíc nás chraň před pošetilými, zlými a mstivými starci. A pokud nám je určeno žít pod vládou hlupců, psychopatů a lidí mravně pochybených, veď nás, abychom se nestali spolupachateli zla. Chraň také ty, kdo by mohli být pronásledo-váni, připraveni o důstojnost, ponižováni a vylučováni ze společnosti. Přimlouváme se za všechny, koho mocní označí za nepřátele a kdo bude pronásledován davem.

Ať církev obstojí v době tříbení a zkoušek, neztratí slanost a stojí vždy na straně těch, které většina vyloučí a pokusí se je zlikvidovat.

Amen.

Petr Vaďura

31. 10. – 6. 11.

Trnava

Dlhšie dobu sa modlíme za nasledujúce modlitebné predmety a osoby. Boli sme vyzvaní, aby sme ďakovali „viac“ a uvedomili si že Boh koná, napriek tomu, že situácie nie sú v takom stave, ako by sme si priali.

 • Sestra Margit B. napriek ťažkému času (už 2 roky trpí následkom - podľa nás – nespravodlivého obvinenia) zostáva verná a silná v Pánovi. Dokonca mohla vydať viacerým svedectvo o Pánovi a šíriť evanjelium Božím slovom.

 • Brat Miro A. sa ocitol náhle v ťažkej zdravotnej situácii. Pán dal milosť operáciou odstrániť nádor. Je potrebný ale aj doslovne zázrak, aby mohol ďalej žiť a bolo to naozaj na Božiu slávu.

 • Sestre Mišel M. hrozilo, že príde o oko, ale Pán ju zachránil a dávaj  jej vieru v úplné uzdravenie.

Sme vďační, že počas najhoršej vlny pandémie, nik z nášho zboru netrpel ani nezomrel. Tiež, že väčšina členov chodí pravidelne na bohoslužby.

Evanjelium sa zvestuje aj cez službu mládeže, ktorá pravidelne slúži v zbore a organizuje podľa možnosti aj pouličné evanjelizácie.

Luboš Tagaj

Odložená výroční konference je naplánovaná na dny 5. – 7. listopadu

 • Děkujme Bohu za všechny oblasti služby naší církve v Čechách i na Slovensku; za duchovní i laiky, pracovníky s dětmi, mládeží, seniory, za všechny zaměstnance středisek diakonie, věřící i nevěřící.

 • Děkujme Bohu za všechny formy setkávání – osobní, telefonická, on-line. Kéž využíváme všechny možnosti, užíváme je moudře, vyvarujeme se nevhodného užívání, učíme se novým formám.

 • Děkujme Bohu za světovou ECM, za její službu všude po světě. Děkujme za všechno dobré, co můžeme se světovou ECM sdílet, za modlitby jejích členů, za finanční dary, které dostáváme, za jednotlivce, za týmy, které k nám přijížděly a přijíždí.

 • Prosme za Kristova Ducha pro jednání generální konference a pro všechna následná jednání. Kéž žijeme Kristovu víru a rozvíjíme metodistickou tradici v pokoře, tvořivě, radostně, zakotveni v Kristově pravdě a lásce.

 • Prosme za ty, kteří se během posledních měsíců z našich společenství vytratili, zůstali na okraji, odcizili se. Kéž k sobě znovu nalezneme cestu. Děkujme za život a službu těch, kteří v posledním konferenčním období odešli ze svých rodin a společenství na věčnost. Přimlouvejme se za ty, kteří jejich ztrátou nejvíce trpí.

 • Prosme za dobré zázemí života a služby naší církve: dostatek služebníků, za jejich posilu fyzickou i duševní, za jejich zmocnění Božím Duchem, prosme za dostatek finančních prostředků, materiální zázemí.

Odložená oslava stoletého výročí zahájení metodistické misie v Československu, nyní 100 + 1, je naplánovaná na sobotu 6. listopadu.

 • Děkujme Bohu za všechny, kterým Kristovo evangelium proměnilo život službou metodistických duchovních i laiků, sociální službou aj.

 • Děkujme za metodistickou církev, její službu, za všechny kontakty přes hranic států, kultur, politických a jiných bariér.

 • Děkujme za službu, kterou můžeme společně sdílet – ve sborech, ve farnostech i v celé české a slovenské církvi, ve střediscích diakonie, na výborech, komisích apod.

 • Prosme, aby naše církev rostla jako společenství s Kristem. společenství žijící radost a poslání evangelia.

 • Prosme za jednotu církve v pravdě a lásce.

 • Prosme v naší církvi za sdílení evangelia napříč generacemi. Víra a služba víry je jako štafeta. Kéž nás Bůh posiluje a zmocňuje k „běhu“ víry i k „předávání štafetového kolíku“.

Ivana Procházková

­