Historie metodismu

Metodisté se hlásí k odkazu světové reformace. Metodistické hnutí vzniklo v 18. století v Anglii působením Johna Wesleye. Tento anglikánský farář a učitel na oxfordské universitě prožil v květnu 1738 duchovní probuzení. V tomto probuzeneckém duchu pak začal kázat ve své církvi. Pro český metodismus je zajímavé a důležité, že to byli misionáři ochranovské Jednoty bratrské, kteří mu otevřeli duchovní zrak pro plné biblické křesťanství. Wesleye spojovaly s Ochranovskými veliké sympatie. Začal pak zakládat skupiny lidí, kteří se pod jeho vlivem a jeho službou také duchovně probudili. Velká většina z nich byli lidé, kteří přicházeli ze sociálně slabých vrstev, ze společensky nízko postavených lidí, rovněž všelijak problematických rodin, ap. Ve skupině pak vždy jednoho ustanovil, aby ostatním sloužil: pravidelně se s nimi scházel, četl s nimi Bibli a modlil se s nimi. Tak časem vznikla organizace, která vešla do dějin pod názvem metodistická církev. Název byl starší než toto hnutí. Byla to původně nadávka pro skupinu studentů v Oxfordu, která se dávno před rokem 1738 scházela nejprve pod vedením Charlese a pak Johna Wesleye k systematické, metodické četbě Písma svatého (i v originále), řeckých klasiků, a k modlitbám i osobním rozhovorům. Většina členů tohoto kroužku později pracovala v probuzeneckém hnutí. Wesley sám nikdy žádnou „metodu spásy“ nevypracoval. Zakladatel metodismu chápal svou práci jako misii uvnitř anglikánské církve. K ní se stále hlásil a jako anglikánský duchovní se cítil až do konce svého života. Teprve když mu biskupové začali zakazovat kázat v anglikánských kostelech, když mu anglikánští duchovní odmítali dovolovat v anglikánských kostelech sloužit a odmítali metodistům vysluhovat svátosti, byl navíc donucen touto situací k tomu, že ordinoval pro službu a misii v Americe první spolupracovníky. Tak postupně došlo k oddělení tohoto proudu křesťanství. Pak rychle vyrostlo církevní společenství v anglosaském světě a s ním se rozšířila i misie v mnoha státech světa, na všech kontinentech.

V Československu začala metodistická církev svoji práci po první světové válce evangelizací, rozšiřováním Biblí a sociální pomocí. Dnes je církev organizována jako samostatná Výroční konference společně pro Českou a Slovenskou republiku a patří v Evropě do Centrální konference střední a jižní Evropy. Je členem řady mezinárodních grémií buď přímo, nebo (podle klíče počtu členů) v zastoupení Centrální konference.

Poslání

Wesley na koniPro Wesleyovu službu bylo příznačné, že nejen kázal všude, kde k tomu měl příležitost, ale že s kázáním spojoval i rozsáhlou sociální činnost. Tyto důrazy jsou pro metodistickou církev příznačné dodnes – evangelizace a sociální činnost.

Když byla církev zorganizována, byly přijaty články víry (25), které vybral J. Wesley z 39 článků víry anglikánské církve. Pro své skupiny Wesley sepsal „všeobecná pravidla“, která církev podnes drží. Mezi „význačné nauky metodismu“ patří: všeobecné vykoupení (Kristova oběť je za všechny lidi), pokání (pokání je prostředek, víra podmínkou spásy), ospravedlnění z víry, potřeba znovuzrození, svědectví Ducha svatého (že jsem dítětem Božím), svatost a posvěcení života, možnost konečného odpadlictví (odpadnutí od víry).

Organizace

V České a Slovenské republice má dnes církev 20 farností a koná svá shromáždění na více než 40 místech. Ve sborech se konají nedělní bohoslužby, biblické hodiny, schůzky dětí, mládeže, sester a pěveckých sborů, ale také malé skupiny – třídy -, které se scházejí také po domácnostech. To vše přispívá duchovnímu růstu jednotlivců i sborů.

Řada kazatelů absolvovala teologická studia na Komenského bohoslovecké fakultě (nyní Evangelická teologická fakulta UK), někteří na Husově bohoslovecké fakultě, někteří dříve v zahraničí. V církvi však slouží řada kazatelů, kteří své bohoslovecké vzdělání absolvují prostřednictvím vnitrocírkevního kurzu. Laickým pracovníkům v církvi jsou dveře ke službě doširoka otevřeny. V čele Centrální konference stojí biskup. Pro naši oblast je to biskup Patrick Streiff v Curychu. V čele Výroční konference v ČR a SR stojí superintendent a Rady oblastí.

Statistika

Světová metodistická rada dnes sdružuje přes 90 samostatných církví v 63 zemích světa s celkovým počtem asi 50 miliónů členů. V ČR a SR asi 3000, z toho asi 2000 aktivních.

Komentáře nejsou povoleny.